UK Atlantic Strategy Workshop - Marine Energy: A Driver of the Atlantic Economy

Event Information

Presentations

   

UK Atlantic Strategy Workshop - Marine Energy: A Driver of the Atlantic Economy

Sponsored by Lesley Griffiths AM, Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs

Place: 
Pierhead Building, Cardiff
Date: 
25/09/2017
Summary: 

Background

Blue growth has vast potential in the UK, both in creating jobs and contributing to economic development. Through the EU’s Atlantic Action Plan there are funding and collaboration opportunities for UK organisations in traditional sectors such as fisheries and tourism, but also in emerging sectors, such as marine renewables.

Workshop

Following on from national events hosted in London and Liverpool, the Welsh Government is hosting a workshop in partnership with the European Commission’s Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE), the Commission’s Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), the UK Government Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) and the Support Team for the Atlantic Action Plan.

Why attend?

The aim of the event is to showcase flagship developments and highlight the potential of the marine energy sector in invigorating coastal economies on the Atlantic seaboard by creating skilled jobs and growth. It will provide a forum for exchanging experiences, ideas and best practice, and to promote cross-border and transnational co-operation. Speakers will include the Welsh Government Cabinet Secretaries responsible for the sector as well as representatives from the European Commission, the UK Government and the industry.

Register

To register for the workshop in Cardiff on 25 September please click here.

Spaces are limited to one hundred, so please register early to guarantee your place. Spaces are limited to one hundred, so please register early to guarantee your place.

 

Noddir gan Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Cefndir

Mae gan dwf glas bosibiliadau enfawr yn y DU, drwy greu swyddi a chyfrannu at ddatblygu economaidd. Drwy Gynllun Gweithredu’r Iwerydd yr UE ceir cyfleoedd cyllido a chydweithredu i sefydliadau y DU mewn sectorau traddodiadol megis pysgodfeydd a thwristiaeth, ond hefyd mewn sectorau sy'n dod i'r amlwg, megis ynni adnewyddadwy morol.

Y Gweithdy

Yn dilyn digwyddiadau cenedlaethol a gynhaliwyd yn Llundain a Lerpwl, mae Llywodraeth Cymru yn cynnal gweithdy mewn partneriaeth â Chyfarwyddiaeth Gyffredinol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer materion Morol a Physgodfeydd (DG MARE), Asiantaeth Weithredol y Comisiwn ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig (EASME), Adran Busnes, Ynni a’r Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) Llywodraeth y DU a Thîm Cymorth Cynllun Gweithredu yr Iwerydd.

Pam mynd?

Nod y digwyddiad yw arddangos datblygiadau blaengar a dangos posibiliadau’r sector ynni morol ar gyfer cryfhau economïau arfordirol yr Iwerydd drwy greu swyddi a thwf. Bydd yn fforwm i gyfnewid profiadau, syniadau ac arferion gorau, ac i hyrwyddo cydweithrediad traws-ffiniol a thrawswladol. Bydd siaradwyr yn cynnwys Ysgrifenyddion Cabinet Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am y sector yn ogystal â chynrychiolwyr o'r Comisiwn Ewropeaidd, Llywodraeth y DU a'r diwydiant.

Cofrestru

I gofrestru ar gyfer y gweithdy  ac am fwy o wybodaeth, ewch i’r  wefan ganlynol.
Linc yma.

Dim ond lle i 100 sydd, felly cofrestrwch yn gynnar i sicrhau lle.

More info: 

For further information about the event, please e-mail
Lisa Penny at lisa.penny@wales.gsi.gov.uk or Ben Drakeford at nationalunituk@atlanticstrategy.eu.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch ag un ai
Lisa Penny, lisa.penny@cymru.gsi.gov.uk en Ben Drakeford, nationalunituk@atlanticstrategy.eu, drwy eu e-bostio.